Telefoon Menu

MultiSure BV
Tosca 18 - 2926 PK - Krimpen aan den IJssel
Telefoon+31 (0)180 - 55 27 27   Telefooninfo@multisure.nl

Zorgverzekering – Onderzoek verzekering Wlz

Boete bij het niet melden van beëindiging van uw dienstverband

Opsporing onverzekerden

Per 1 januari 2006 is de wet Zorgverzekering van kracht geworden. De Wlz (Wet langdurige zorg) is in de plaats gekomen van de AWBZ.

Regelmatig worden controles gehouden in het kader van opsporing onverzekerde Wlz-verzekerden en Zvw-plichtigen (Zorgverzekeringswet).

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) stelt vast of iemand verzekerd is voor de Wlz. De SVB vergelijkt haar gegevens met het Referentiebestand van de verzekerdengegevens van de zorgverzekeraars. Als u niet in het Referentiebestand voorkomt, bent u naar het oordeel van de SVB niet verzekerd en wordt u aangeschreven door het CAK (v/h Zorginstituut Nederland).

Als u verzekerd bent via MultiSure bij CZ volgens de MultiSure Collectiviteit Zeevarenden, kan het dus voorkomen dat u ook een brief van het CAK ontvangt omdat:

  • CZ u niet kan aanmelden middels het referentiebestand bij de SVB als regulier Wlz verzekerde volgens de Zorgverzekeringswet, aangezien u door uw inkomsten vanuit het buitenland valt onder de categorie “niet Wlz-plichtigen”, waardoor een zorgverzekeraar u niet accepteert voor de wettelijke zorgverzekering.
  • De SVB geen kennis draagt van het feit dat u “niet Wlz-plichtig” bent.

Wij adviseren u om onderstaand formulier ‘Onderzoek verzekering Wlz’ te downloaden en uit te printen. Het formulier dient u dan volledig ingevuld en ondertekend aan de SVB te zenden:
Sociale Verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen, Postbus 357, 1180 AJ AMSTELVEEN.

UW HUIDIGE PARTICULIERE ZORGPOLIS BIJ CZ IS EN BLIJFT ONVERKORT VAN TOEPASSING

Als u van de SVB informatie, of een besluit, ontvangt dat u WEL Wlz-plichtig bent vernemen wij dat graag op korte termijn.

Boete bij het niet melden van beëindiging van uw dienstverband

Boete bij het niet melden van beëindiging van uw dienstverband

Volledigheidshalve nog even een herhaling van onze informatie (elders op onze website):

Niet tijdig melden kan wettelijk leiden tot een boete! Zodra u uw dienstverband met de buitenlandse werkgever beëindigt en weer in Nederland terugkomt, dient u dit ONMIDDELLIJK aan ons te melden.

U bent dan namelijk weer Wlz-gerechtigde en daardoor wettelijk verplicht om een reguliere zorgverzekering af te sluiten, ongeacht of u al dan niet een Nederlandse werkgever heeft.

Deze regeling is ook van toepassing indien u drie maanden of langer in Nederland verblijft.

Uw melding geven wij direct door aan CZ zodat uw MultiSure Collectiviteit Zeevarenden polis wordt vervangen door een reguliere zorgverzekering. Dit zal in de regel betekenen dat de premie iets lager zal worden doch het door u verzekerde pakket zal geen wijziging ondergaan.

Zoals bij alle zorgverzekeringen geldt uiteraard ook voor u dat u op 1 januari van elk jaar kan overstappen naar een zorgverzekeraar van uw keuze.

Stel een vraag

Naam*
Emailadres*
Telefoon*
Reactie*
Verzenden

MultiSure BV 
Tosca 18
2926 PK - Krimpen aan den IJssel
Telefoon+31 (0)180 - 55 27 27
Telefooninfo@multisure.nl